ระบบจองคอร์สอบรม (Training Reserve)

ทำไมต้องมีการฝึกอบรม..

เราแยกวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นในระยะยาว
ลักษณะกิจกรรมที่สร้าง มีทั้ง สร้างความคุ้นเคย ทำงานเป็นทีม สังเกตุพฤติกรรม แสดงบทบาท เล่นเกม ฝึกฟัง-คิด-พูด และการบริหารงานกลุ่ม