รายการคอร์สอบรม

ลำดับ ชื่อคอร์สอบรม รูปตัวอย่าง รายละเอียดคอร์ส
1 การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ระดับพื้นฐาน
2 การสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวน การสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนรายวิชาทฤษฎี
3 นำเสนอผลงานสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา นำเสนอผลงานสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ "ห้องเรียนสู่การเรียนรู้ในชีวิตจริงยุคดิจิทัล"
4 "โครงการพัฒนาครูแกนนำ กำกับ ดูแลผู้รับทุน" "โครงการพัฒนาครูแกนนำ กำกับ ดูแล ความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุน" ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
5 การวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูอาชีวศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ รหัส:640010057 เพื่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
6 การอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษา การอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 21 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี