การกระทำดังกว่าคำพูด


“Actions speak louder than words.”

ความภาคภูมิใจสูงสุด คือ การที่ได้อาศัยอยู่ในสังคมที่ดี อยู่ในครอบครัวที่ดีและอบอุ่น ครอบครัวเป็นพื้นฐานหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ และอีกสิ่งที่มีคือความเพียรพยายาม ความอดทน ที่ทำให้อยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้...
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ก็สำคัญเช่นกัน "บุคคลที่เป็นครูต้องมีเจตคติที่ดีต่องานที่กำลังทำ" และฉันคือ "ครู"