แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

การเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • 1. 20128-2006 การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์
 • 2. 20128-2010 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • 3. 20128-2011 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์
 • 4. 20128-2114 พื้นฐานการสร้างงานแอนิเมชัน
 • การเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
 • 1. 30128-1003 โปรแกรมโครงสร้าง
 • 2. 30128-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 • 3. 30128-2007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • 4. 30128-2303 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
 • Made with ubin