รายวิชา พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน

สมรรถนะรายวิชา

  • แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิกและแอนิเมชัน
  • ปฏิบัติการออกแบบ สร้าง ตกแต่งภาพกราฟิก
  • ปฏิบัติการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ
  • คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมในงานออกแบบคอมพิวเตอรืกราฟิกและแอนิเมชันแต่ละประเภท หลักการของภาพกราฟิกและแอนิเมชัน ออกแบบ ตกแต่งภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และแบบบิตแมป การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ โครงงานย่อยทางด้านการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน
    ตัวอย่าง การตัดแต่งภาพเคลื่อนไหว [บทเรียนออนไลน์]