สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ผลงานการสอน ระดับ ปวช.

  • 1. 2128-2010 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • 2. 2128-2109 พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน
  • ผลงานการสอน ระดับ ปวส.

  • 1. 3128-2006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  • 2. 3128-2304 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
  • Made with ubin