ห้องเรียนออนไลน์
Information Technology

กล่าวโดยสรุปแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่สำคัญในทุกวงการ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกด้านความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนาต่างๆ

WHAT WE TECHING

GRAPHIC DESIGN

เทคนิคการออกแบบเว็บให้ดูดี ควรคำนึงถึง ความเรียบง่าย เนื้อหาอยู่กึ่งกลาง แยกส่วนหัวอย่างชัดเจน เมนูเรียบง่าย และสีสันสดใส ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่จำเป็นต้อง ใช้หลักการพวกนี้ทั้งหมด การใช้หลักการ ออกแบบดังกล่าวก็ไม่สามารถทำให้หน้าเว็บ มีรูปแบบที่ดีเสมอไป แต่การออกแบบหน้าเว็บ ให้มีความเหมาะสม และพอดีกับเนื้อหา และสิ่งที่ต้องการจะสื่อต่างหากที่สำคัญ

DATABASE

การประยุกต์ฐานข้อมูลกับเว็บจะช่วยทำให้การค้นหา การดึงและแสดงผลแบบ Server Side Include กับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมีประสิทธิภาพ โดยระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) ได้รับการใช้อย่างแพร่หลาย

WEB DESIGN

การสร้างเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อออกแบบ สร้างภาพกราฟิกสำหรับตกแต่ง และใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ เพื่อจัดหน้าเว็บเพจ แต่ความจริงแล้วงานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดเท่านั้น เพราะหากคุณต้องการเว็บไซต์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการเตรียมการที่ดี ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่นเดียวกับการพัฒนาโครงการประเภทอื่นโดยทั่วไป

Our History

ความเป็นครู Teachers มีดงนี้

 • T (Teaching) – การสอน
 • E (Ethics) - จริยธรรม
 • A (Academic) – วิชาการ
 • C (Cultural Heritage) – การสืบทอดวัฒนธรรม
 • H (Human Relationship) – มนุษย์สัมพันธ์
 • E (Evaluation) – การประเมินผล
 • R (Research) – การวิจัย
 • S (Service) – บริการ

ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับครู ครูที่ดีต้องทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน นอกจากนั้นต้องสามารถให้บริการการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย จัดทำและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

ความต้องการแรงงานด้าน Web Design ?

Steps to Web Development

1. กำหนดเป้าหมายแผน

 • 1.1 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 • 1.2 การเตรียมแหล่งข้อมูล
 • 1.3 การพัฒนาทักษะของบุคลากร
 • 1.4 การเตตรียมทรัพยากรต่างๆที่จำเป็น

2. วิเคราะห์และจัดโครงสร้าง

นำข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นแรก นำมาประเมินวิเคราะห์ และจัดระบบ เพื่อให้ได้โครงสร้างข้อมูล รวมไปถึงองค์ประกอบต่าๆของเว็บ เช่น รูปภาพ กราฟฟิก, เสียง, วิดีโอ, มัลติมีเดีย

3. ออกแบบเว็บและข้อมูล

ออกแบบโครงหน้าตา และกราฟิกของหน้าเว็บ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บเกิดอารมณ์ในการรับรู้ ผู้ทำหน้าที่นี้ควรมีความสามารถทางด้านศิลปพอสมควร โปรแกรมที่ใช้ออกแบบคือ Adobe Photoshop หรือ Macromedia Fireworks

4. ลงมือสร้างและทดสอบ

เป็นขั้นตอนที่เว็บเพจจะถูกสร้างขึ้นมาจริงทีละหน้า โดยการอาศัยเค้าโครง และองค์ประกอบกราฟิกตามที่ออกแบบไว้ เนื้อหาต่างๆจะถูกนำมาใส่และจัดรูปแบบ ลิงค์และระบบนำทางถูกสร้างองคืประกอบเสริมต่างๆถูกวางเข้าที่

5. เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก

การนำเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต จะทำด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมด คือ HTML และไฟล์อื่นที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไปแก้บนเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซต์หรือบางครั้งเราเรียกว่า “พับลิช” ซึ่งอาจทำด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์เอง

6. การดูแลและพัฒนา

เมื่อเว็บไซต์ถูกเผยแพร่ ควรดูแลตลอด ตั้งแต่การตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปภายนอกยังคงใช้ได้หรือไม่ ค่อยตอบคำถามที่มีผู้มาฝากไว้บนเว็บเพจ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และฐานข้อมูลก็ต้องแบ็คอัพข้อมูลตลอด

HOW WE WORKS

การช่วยเหลือด้านเทคนิค
การเข้าถึงที่ปลอดภัย
การวิจัยการตลาด
การวิจัยความเสี่ยง

Our Team

WARAPORN PANFA

Teacher Website Developer